Home

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete;  Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen.   Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften,

og det blev morgen, anden dag.

  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete.   Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.


.

Hvis  alle have var sammenhængende må al fastland have været sammenhængende, og vor tids geologer bekræfter at al tørt land engang har været én sammenhængende landmasse,som siden har delt sig. Akkurat som det  er beskrevet i den hebræiske grundtekst i 1. Mosebog 10,25, som desværre er forkert oversat i den danske bibel.


Bibelens forklaring har jeg forsøgt at illustrere i en billed/tekst mosaik herunder, og den begynder således:

Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet,

og Guds ånd svævede over vandene.

 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete;   jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, tredje dag.

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete;   Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.   Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!«   Så blev det aften,

og det blev morgen, femte dag.

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«   Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.   Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«   Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.   Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete.   Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,

og det blev morgen, den sjette dag.

Mennesket blev skabt på den sjette dag, og i Bibelen regnes 6 for at være menneskets tal og bruges ofte som symbol for mennesket.

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år,   og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete;   Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.   Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden,   til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt.   Så blev det aften,

og det blev morgen, fjerde dag.

HVORDAN GIK DET TIL?

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.   Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.   Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften

og det blev morgen,den første dag.

den syvende dag

var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.  Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.  Derfor symboliserer syvtallet  fuldendelse eller fuldkommenhed i Bibelen 

Kolossenserbrevet i Det Nye Testamente forklarer at den syvende dag er et billede på hvilen i Jesus. Altså den fuldkomne hvile og frihed et menneske, der overgiver sig til Jesus oplever, og det var det Sabbatten skulle være et billede på, men sagen selv står der i Kolossenserbrevet, er Jesus. Sabbatten var noget der i tiden før Jesus pegede frem på Jesus, derfor er det ikke et krav at vi som kristne fejrer sabbatten, for vores sabbat er Jesus. Desuden har det at Gud var færdig med skabelsesarbejdet og kunne hvile på syvendedagen ført til at syvtallet i bibelsk terminologi betyder fuldkommenhed.

hvordan er universet (og vi) opstået?

Hvis et overnaturligt væsen  står bag det hele, så er den bedste forklaring vi har af den slags

faktisk Bibelens forklaring,  men for ateister er den naturalistiske forklaring den eneste ene.

Den forklaring (den naturalistiske) vil vi "sætte under lup" her på hjemmesiden.

Vi mennesker har en naturlig trang til at udforske den verden vi lever i, og jeg tror faktisk at langt de fleste af os ønsker at vide hvordan vores verden, og også vi selv er blevet til.

Videnskaben har inden for det sidste århundrede haft mulighed for at spendere uanede summer på grundforskning i jagten på at finde svaret på netop disse spørgsmål.


Der findes eksakt videnskab, og så findes der spekulation/videnskabsfilosofi.

Et eksempel på eksakt videnskab er:

Hvis man giver slip på en perfekt rund stålkugle nøjagtig 1 meter over en stålplade, der ligger plant på jorden, så ved vi i dag nok om tyngdeacceleration, luftmodstand osv. til at kunne regne ud præcist hvor lang tid det varer inden stålkuglen rammer stålpladen, og vi kan gøre det igen og igen, så ofte vi gider. Hver gang er resultatet det samme.

Det at forsøget kan gentages og gentages med det samme resultat hver gang er et eksempel på eksakt videnskab.


Der er forsket meget i og spekuleret meget over hvordan universet og biologisk liv er opstået, men videnskaben kan på ingen måde fortælle os det med samme sikkerked, som man kan forudsige stålkuglens fald.

Der fremstår ind imellem videnskabsfolk (som for eksempel Einstein), der er i stand til at opstille teorier, som videnskaben først mange år senere kan dokumentere, som værende sande. Et eksempel herpå er Einsteins formel E = mc2, hvis rigtighed jo blev bevist ved sprængningen af den første atombombe. Et andet eksempel er Sir. John Newton, som vel må regnes som kandidat til førstepladsen iblandt alle tiders videnskabsmænd. Det skal dog ikke få os til at glemme at selv højt begavede videnskabsmænd er mennesker på godt og ondt, som ind imellem lader sig styre mere af deres eget livssyn end af hårde facts. Et godt eksempel her på er Stephen Hawking.

Hvis du forstår engelsk, lyt så til hans fantasier ved at klikke her.  (han er så arrogant at hævde at han kan fortælle alt hvad der nogensinde er sket i universet, og også forudsige alt hvad der vil ske i al fremtid).  En del af hans hjemmelavede  teorier er efter min mening mere grundfæstet i ønsket om at modsige Guds eksistens,  og i at tiltrække sig opmærksomhed end i god solid viden. Husk at det gælder for Stephen Hawking, som det gør for videnskabsfolk i det hele taget, at uden for deres eget felt er de ikke klogere end alle andre, men verden over  gør TV stationer med samme livssyn, som hans  et stort nummer ud af ham , og tildeler ham stor opmærksomhed.

Sådan kan ”videnskab” også være og bruges.


I realiteten er der kun 2 troværdige (helt forskellige) forklaringsmodeller på universets og livets opståen:


  1. At det hele er opstået ved en naturalistisk proces, som er styret af tilfældigheder.

Med naturalistisk proces mener jeg en proces, der er styret ene og alene af naturlove, som for eksempel kovalens, tyngdekraft magnetisme og inertiens, massens  og energiens bevarelse.


  1. At der står en intelligens bag det hele.

Den intelligens kan være et væsen, som ingen rigtig ved hvem/hvad er, Man kan også vælge at kalde den gud.


Den vel nok mest accepterede udgave af eksempel nr. 1 er ”Big Bang” teorien, som siger, at engang var der ingenting, og så for 13,7 milliarder år siden eksploderede dette ingenting og er nu blevet til vort univers, med milliarder af galakser med milliarder af stjerner i hver galakse. En af de stjerner er vor egen sol, som er centret for det solsystem, som vor egen lille planet (jorden) cirkulerer om 1 gang om året.  Et naturligt spørgsmål er: Hvordan kunne ingenting blive til hele det kendte univers? Jo i et desperat forsøg på at bortforklare eksistensen af et overordnet væsen (kald det Gud, om du vil) hævder Stephen Hawking at der findes negativ energi, for beviset på rigtigheden af Einsteins formel E = mc2 har vist os at masse og energi er 2 sider af den samme ting, og hvis der findes negativ energi, så kan masse opstå af ingenting (siger han), men det er bare filosofi, for der er ingen mulighed for at efterprøve rigtigheden af hans påstand. men er man så desperat efter at forklare alt naturalistisk, at man er villig til at overgive sig til eventyr, så kan man jo sætte sin lid til sådan noget.

Han forklarer negativ energi på den måde at hvis man graver et hul og samler det man graver op i en høj, så efterlader man et hul, og kan sige at højen kommer af ingenting (hullet), men argumentet modsiger jo sig selv, for før hullet opstod var der masse, som så bare blev flyttet, og blev til en høj. Man hævder så oven i købet at "big bang" førte til noget, der faktisk er endnu mere komplekst end universet:
 nemlig Biologisk liv!

Når vi taler om biologisk liv er  Darwin og evolutionsteorien ikke til at komme uden om. Darwins teori om at alt eksisterende liv på jordkloden stammer fra én enkelt celle, der opstod for mange millioner år siden i en lille sø bestående af  metan, fosfor og æter, forklarer intet om hvordan cellen opstod, og hele hans teori bygger på denne celles opståen. Darwin troede at en celle bare er en klat protoplasma, men i dag kan vi med al vor moderne teknik se præcist hvor kompleks en levende celle er. En cellebiolog har beskrevet det således: En levende celle er mere kompleks end hele Los Angeles by med motorveje, gader og lyskryds, vandforsyning, elektricitetsforsyning, internet osv.  Og så er der det at det DNA molekyle, som hver levende celle indeholder, ikke er bundet sammen, som følge af kovalens og ionbindinger, men alene ud fra den information, som findes i DNA molekylet i den celle, som den er kopieret fra, og alle cellens proteiner, som får cellen til at fungere ved flytning af energi, bortskaffelse af affald osv. Er ligeledes dannet fra oplysninger, der ligger i den foregående celles DNA molekyle. Dette giver anledning til nogle betragtninger:


A  Alle ved at hvis man ved udgravning til et byggeri støder på en sten, som er fyldt med runer, der har et budskab,

      som kan læses og    forstås, så er disse   runer ikke resultat af skiftende istiders eller naturkatastrofers påvirkning,

      nej man ved at et intelligensvæsen har udhugget disse runer!

       Når man møder oplysning, så ved man at der står en intelligens bag.


B  Vi kender intet medie, som indeholder så megen information, som DNA molekylet, og det er naturligt at spørge:

      hvor kom al den information fra,  som lå oplagret i det første DNA molekyle, som dannede grundlaget for den første celle, som

      Darwin satte sin lid til? Jeg har jo lige forklaret at DNA molekylets opbygning ikke kan forklares naturalistisk

     (altså ud fra kendte naturlove).


C Grundlaget for Darwins tese om at evolution er styret af overlevelsen af den mest egnede. Er flercellede organismer,

       som er i stand til at reproducere og få afkom, hvor de bedst egnede overlever og viderefører deres gode egenskaber.

       jordens første levende celle skulle altså være i stand til at dele sig og blive til flere celler,

      men dertil kræves et fuldt funktionsdygtigt DNA molekyle med al den information der kræves for at organismen opbygges

      med alle de organer, (blod, blodkar, hjerte, organer til reproduktion 1,  forskellige slags muskler, øjne osv.

      Der kræves kolossal megen information for at opbygge alle disse forskellige specialiserede organer, og jeg spørger så igen:

      Hvor kom al den information fra?

      Nogle tror at bare der går lang tid nok, så vil tilfældighedernes spil fremskaffe den information,

      men alene i et enkelt DNA molekyle er der i størrelsesordenen 3 milliarder kodelinier,

      og hvis vi så kigger på de ca. 8 millioner forskellige livsformer der eksisterer på jorden i dag,

      som alle er sammensat af mange forskellige specialiserede organer, så er 13,8 milliarder år slet ikke nok til at sandsynliggøre

      at det skulle kunne dannes ad tilfældighedens vej.

      Oven i købet regner astronomer  vor sols alder til kun at være 5 milliarder år,

      og planeterne i vort solsystem mener man blev dannet af den samme støvsky, som solen,

      så jordens alder sætter man til 5 milliarder år.

      Og så lige en lidt speciel sag:

      hvert år svømmer millioner af laks 1200 km. op ad floderne i British Columbia bare for at dø der,

      og blive til gødning for de utroligt høje fyrtræer der vokser der. Hvad har det med overlevelsen af den bedst egnede at gøre?
  1. Der er en ting vedr. reproduktive organer og evolution, som vi ikke bør overse:

Hele tanken om at dyr og planter evolverer til højere stadier  derved at de reproducerer, og de bedst egnede overlever, så de igen kan reproducere og give de nyeste og forbedrede egenskaber videre til de kommende generationer afhænger af at disse dyr og planter har organer til reproduktion, men evolution kan jo kun forbedre organer der allerede findes, så hvordan udviklede de første reproduktive organer sig fra slet ikke at eksistere (fra en enkelt celle)?
D  Vi ved at man ved målrettet avlsarbejde kan fremelske køer, der har større mælkeydelse,

        men jeg har aldrig hørt om at man ved avlsarbejde kan fremavle heste eller andre pattedyr fra køer. Køer forbliver køer,

        og katte forbliver katte osv. Og selv om zoologiske museer verden over i dag indeholder milliarder af indsamlede fossiler,

        som er indsamlede i jagten på beviser for Darwins teori,

        så findes der ingen utvetydige eksempler på overgangsformer fra en art til en anden,

       med mindre man accepterer for eksempel nebraskamanden, som sådan et eksempel, hvilket han blev udskreget til at være

       (man konstruerede et helt menneske over en enkelt tand, som senere viste sig at stamme fra en uddød griseart).

       Der findes en lang række eksempler på forfalskede ”beviser” for evolution,

       som for eksempel Ernest Haeckels tegninger af  embryoer, som allerede i 1874 blev afsløret, som forfalskninger.

       Disse tegninger fik jeg forelagt, som bevis for evolution i vores biologibog i gymnasiet i 1969 ca. 100 år efter at de blev afsløret

       som forfalskninger.

       Der findes en lang række andre forfalskninger, som for eksempel birkemåleren,

       som også i 1960’erne blev brugt i lærebøger overalt.

      Jeg vil ikke her forklare hele dette svindelnummer, som den engelske evolutionsbiolog Bernard Kettlewell stod for,

       De her nævnte eksempler er ikke de eneste, det ville føre for vidt at omtale dem alle,

       men det er fristende at spørge: Hvis man tyr til svindel for at ”bevise” en teori,

       er det så ikke et stærkt udtryk for at teorien hviler på et svagt fundament?

Når man således ser den naturalistiske forklaringsmodel efter i sømmene er det fristende at vende sig til forklaringen om at der står en intelligens eller en gud bag det hele, men hvis en gud er forklaringen, hvilken gud er det så? Her mener jeg at et klogt menneske vil holde sig til den gud, der har åbenbaret sig for os på en måde, der kan efterprøves og dokumenteres at være sand. Ligeledes vil et klogt menneske holde sig fra en gud, som ikke er troværdig i de skrifter, som hans tilhængere lægger til grund for deres tro.


Vi har i verden i dag forskellige bud på guder. Jeg vil ikke gennemgå dem alle, for det har jeg simpelthen ikke viden nok til, men der er i hvert fald nogle jeg kan sige noget konkret om:


 om Islam:

Islam har deres Allah, der efter sigende via ærkeenglen Gabriel gav Muhammed mulighed for at skrive en nøjagtig kopi (koranen), af en perfekt bog som ligger hos Allah i himlen.

I koranen kan vi læse at Alexander den store rejste jorden rundt indtil han kom til det sted, hvor solen hver aften går ned i en mudderpøl, men vi ved jo i dag at jorden bevæger sig rundt om solen i en elipse, og solens "opgang" og "nedgang"  skyldes det at jordkloden drejer rundt om sin egen akse 1 gang i døgnet, og vi ved så også at solen er så stor at den ville kunne indeholde 1 million jordkloder.

Ligeledes står der at Jesu  var søn af Moses’ søster Miriam, som levede 13 århundreder før Jesus blev født.


 om Hinduisme og Buddhisme:

I hinduismens og buddhismens hellige skrifter Bhagavad Gita og Tipitaka kan vi læse at jorden ligger på ryggen af en elefant, som står på ryggen af en skildpadde, som svømmer rundt i et uendeligt hav af mælk


Om Bibelens Gud:

Bibelen, som blev færdigskrevet for ca, 2000 år siden fortæller om Gud (i Jobs bog, som er den ældste bog i Bibelen): Han spænder nordhimlen ud over det øde rum, hænger jorden op over det tomme(præcist det Johannes Kepler opdagede i det 17. århundrede, som moderne rumfart har bekræftet).

I det hele taget er det sådan at et nøgternt studie af Bibelens udsagn åbenbarer en meget troværdig bog. Det kan du se mere om ved at klikke her.


Du må gøre op med dig selv hvilken af de her nævnte skrifter du finder mest troværdig, eller hvilken af dem du mener repræsenterer den sande Gud (hvis han altså findes).


NB:

Da jeg gik i gang med hjemmesiden her troede jeg at den kun skulle bestå af én side, og den side skulle så inkludere visning af et budskab, som jeg satte danske undertekster på, og om det vil jeg sige at det har været noget af en udfordring at få teksterne til at så således i billedet at de er til at læse.

Du bør klikke på fuldskærmsvisning når du ser den, og du kan se den ved at klikke  her. 

Det viste sig dog ret hurtigt at én side ikke var nok, så foreløbig har det udviklet sig til de sider du kan se i menuen her for oven.


Når nu moderne videnskab i stadig stigende grad åbenbarer at den naturalistiske forklaringsmodel er uholdbar, hvorfor er der så så mange, der stædigt klamrer sig til den forklaring? Det har jeg forsøgt at forklare på en anden side , som du kan komme til ved at klikke på det menupunktet "verdensbilleder og ID" lige oven for billedet  i toppen af siden her. 


Jeg vil her indskyde nogle personlige betragtninger:

Mon ikke de fleste etniske danskere har lært nok bibelhistorie til at kende beretningen om at Satan fristede Adam og Eva til at frigøre sig fra Gud med et løfte om at de selv ville blive guder hvis de spiste af den forbudne frugt, derved at de selv ville blive i stand til at  afgøre hvad der er ondt og godt (altså at det skal Gud ikke egenmægtig afgøre).

Denne holdning har ligget i alle naturlige mennesker lige siden, men i det 20. århundrede var der en periode på ca. 20 år  (1960-1980) hvor man stort set ikke talte om Gud og religion fordi man var overbevist om at videnskab havde modbevist eksistensen af en transcendent(uvernaturlig) intelligens.  Alligevel var trangen til at gøre sig selv (mennesket) til gud stærkere end nogensinde, og her på det seneste har man gjort dette på en måde, som nogle sikkert vil finde overraskende:

  Man taler i dag mere om religion end nogensinde før, for islamiske fundamentalister påvirker os helt utroligt meget ved deres immigration fra Mellemøsten ud i hele den vestlige verden, hvor islamisk motiveret terror slår til igen og igen og spreder frygt og usikkerhed, og selvfølgelig giver megen medieopmærksomhed omkring religion som så.


Derudover er der det at østens mysticisme strømmer ind over os i form af new age, yoga og deslige, og trangen til stadig stigende velstand motiverer en ny verdensorden med global handel og økonomisk og politisk samarbejde .

  Det motiverer til at se på religion, som bare et kulturelt fænomen, som udtrykker menneskets stadige stræben efter at evolvere til et højere og højere stade.

Da man mener at vi alle er guder, der selv bestemmer hvad der er ondt og godt, og de fleste efterhånden har indset at der findes en transcendent intelligens, så fastholder vi vor egen gudestatus derved at vi selv definerer denne gud, Dertil bruger vi religion, som jo egentlig er et værktøj til at beskrive gud, som vi vil have han skal være. En måde at gøre det på og samtidig fastholde tanken om ”fredelig sameksistens” og global velstand er at konstruere en universal religion, som er en sammensmeltning af alle religioner. 

Et aktuelt eksempel herpå er Vejles fejring af ”lutheråret” med et ”kunstværk” og debatsamlinger(Abrahams børn), som hævder at kristendom, jødedom og islam tilbeder den samme gud i og med at de har Abraham tilfælles. Selvfølgelig hopper Vejle provsti med på vognen, for der er ingen der bruger bare et øjeblik på at overveje muligheden af at der faktisk findes én sand alvidende og almægtig Gud, som ikke accepterer tilbedelse af andre guder, Man gennemtænker heller ikke hvilke konsekvenser det vil få af for os alle at sætte sig op imod en almægtig Gud.


Ingen, der læser nærværende hjemmeside kan være i tvivl om at jeg anser Bibelens Gud for at være denne ene sande Gud, men hvis man bedømmer Ham på de handlinger kirkelige organisationer har udført i Hans navn, så er det svært at se på Ham, som sand, for for eksempel udøvede Den romersk katolske kirke et i perioder et næsten verdensomspændende terrorregime fra der 4. århundrede til det 16. århundrede, og da så England inspireret af reformationen endelig løsrev sig fra Pavens tyranni dannede man sig sit eget tyranni i Jesu navn derved at man dannede ”church of England” hvor man besluttede at den til enhver tid siddende regent i England skulle være kirkens overhoved med nøjagtig de samme beføjelser, som paven har i den romersk katolske kirke. Og det besluttedes at alle undersåtter under regenten i England og hele commonwealth skulle være medlemmer af church of England.

Nu kunne man så bruge en såkaldt evangelisk kirke, som et magtapparat til at underlægge sig befolkninger jordkloden rundt, og mange mange uhyrligheder blev begået i Jesu navn, simpelthen fordi man som Adam og Eva havde gjort sig selv til guder, som ignorerede den ene sande Gud ved at ignorere åbenbarede ord, som er  Bibelens originalskrifter. 

Husk at Bibelens Gud kan sagtens være sand, selv om de, der siger at de repræsenterer Ham følger helt deres egen dagsorden, og følgende er vigtigt at bemærke sig:

Når Gud (som Han siger i Bibelen at Han vil) en dag dømmer alle mennesker, så vil du blive dømt ud fra det forhold du har til Ham personligt, og ikke ud fra det forhold du har til disse falske kristne.

Jeg har i første del af denne hjemmeside forsøgt at vise dig at det er troværdigt at Bibelens Gud er den ene sande Gud, og som sagt er det nu op til dig at beslutte hvem du vil stole på. Husk at du kun skal leve dit nuværende biologiske liv i sandsynligvis højest 100 år og det er medens du lever dette liv at du har chancen for at beslutte hvem du vil følge. Følger du Jesus, som Han har åbenbaret sig i Bibelen (ikke nødvendigvis, som reformatorerne åbenbarer Ham) så lover Han dig en evighed i Guds herlighedsrige. Følger du en anden gud eller en af mennesker formuleret fordrejning af Jesus, så lover Han dig en evighed i søen, der brænder af ild og svovl.  Bibelen siger at det nu er nådens tid, så jeg vil anbefale dig at få fat i en Bibel og læse for eksempel Johannesevangeliet, så du får forklaret budskabet direkte (uden risiko for fordrejning af korrupte præster og deslige).


Her til slut nogle få ord i debatten om naturalisme/teisme:


Ateisten Richard Dawkins har i en række interviews demonstreret et indædt had imod Bibelens Gud,

som han jo benægter eksistensen af.


I sin bog ”The God Delution” (vrangforestillingen om en gud) skriver han:

” videnskaben har gjort ideen om en gud så usandsynlig at den må anses for at være en vrangforestilling”.


Til Dawkins og hans meningsfæller vil jeg svare:

” videnskaben har gjort den naturalistiske forståelse så usandsynlig at den må anses for at være en vrangforestilling”.